WEB İLETİŞİM KAPSAMINDA  AYDINLATMA METNİ 

Çukurova Kalkınma Ajansı olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Çukurova Kalkınma Ajansı, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının  sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik  tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel  verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. 

Kişisel verileriniz web iletişim, talep ya da şikayet iletme faaliyetimizi yürütmek amacıyla Çukurova Kalkınma  Ajansı tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı’na ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda mevzuata ve Çukurova Kalkınma Ajansı politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK  tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları  ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. Burada işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıda sayılan işleme amaçlarla, kanuni zorunluluklar dışında  aktarılmamaktadır. 

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri  sorumlusu sıfatıyla Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: 

 • Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme  yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi; 
 • Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, 
 • Talep- şikayetlerin takibi, 
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;
 • KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

3) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi cka.org.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış  olan Çukurova Kalkınma Ajansı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle  Çukurova Kalkınma Ajansı’na iletmeniz durumunda Çukurova Kalkınma Ajansı talebin niteliğine göre talebi en kısa  sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan  işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren  sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan  işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir  sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep  etme, haklarına sahiptirler. 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi  hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren  altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru  yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, cka.org.tr internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna  Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.